Corporate social responsibility

Politika integrovaného systému řízení

Společnost KSF spol. s r.o. se zabývá prováděním zemních prací, kanalizací, vodovodů, místních komunikací a stavebních částí čističek odpadních vod. Dále pak dodáváním kabelových rozvodů, rozvodů plynu a tepla a také zajišťováním dodávek staveb pozemního stavitelství.

Politika – část zabezpečování řízení kvality: 

 1. Vrcholové vedení společnosti je odpovědné za plnění požadavků na kvalitu svých produktů včetně zajištění odpovídajících zdrojů.
 2. Vrcholové vedení společnosti zabezpečuje neustálé zlepšování systému jakosti.
 3. Vytvářet podmínky pro jakostní produkci.
 4. Poznat a realizovat požadavky zákazníka. 
 5. Nabízet nové technologie a materiály.

 Politika – část environmentálního managementu: 

 1. Dodržovat zákony a další související předpisy a dohody v oblasti životního prostředí, kterým společnost podléhá.
 2. Zajistit udržování pořádku na pracovištích realizovaných staveb společnosti a v pronajatých prostorách.
 3. Preventivně předcházet nepříznivému ovlivňování životního prostředí.
 4. Využívat výsledků kontrol, monitorování a nových poznatků v oblasti životního prostředí ke zlepšování systému environmentálního managementu a zvyšování environmentálního managementu.
 5. Vzdělávat pracovníky na všech úrovních a prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí.
 6. Komunikovat se zákazníky, správními úřady a dalšími zainteresovanými stranami v oblasti ochrany životního prostředí.
 7. Využívat environmentálně šetrnější materiály a technologie.
 8. Vyžadovat od svých dodavatelů provádění veškerých prací environmentálně šetrným způsobem.
 9. Společnost se zavazuje v souladu s touto politikou neustále zlepšovat systém environmentálního managementu a integrovat ho společně se systémem managementu kvality a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení společnosti.

Politika – část managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 1. Vrcholové vedení společnosti si je vědomo rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s prováděnými činnostmi.
 2. Systém  managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  je jedním z nástrojů řízení společnosti. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje k jeho neustálému zlepšování.
 3. Vrcholové vedení společnosti se zavazuje vytvořit podmínky pro řízení dopadů ze svých činností na bezpečnost a ochranu zdraví při práci tak, aby přispívala k ochraně zaměstnanců i jiných osob, které se řízeným způsobem vyskytují na našich pracovištích a stavbách.
 4. Pro  minimalizaci možných negativních dopadů v  oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vrcholové vedení společnosti K S F spol. s r.o. zavazuje:
 • angažovaností a aktivitou členů vrcholového vedení společnosti podporovat vyhlášenou politiku BOZP,
 • identifikovat nebezpečí a vyhodnocovat rizika a eliminovat je tam, kde je to proveditelné,
 • zajistit aby pracovníci na všech úrovních dodržovali ustanovení příslušných právních a jiných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • systematickou výchovou a výcvikem zvyšovat povědomí zaměstnanců z hlediska jejich odpovědnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • iniciovat u dodavatelů prací a služeb zajištění bezpečného chování jejich zaměstnanců na stavbách a ostatních pracovištích společnosti,
 • usilovat o maximální eliminaci úrazů, nehod a nebezpečných situací,
 • pravidelně přezkoumávat politiku BOZP k zajištění její neustálé vhodnosti a přiměřenosti k prováděným činnostem společnosti a pravidelně prověřovat a vyhodnocovat funkčnost a účinnost systému managementu BOZP.

 

Zásady Politiky integrovaného systému řízení a její naplňování jsou závazné pro zaměstnance na všech stupních řízení. Vedení společnosti očekává, že se zaměstnanci se zásadami politiky ztotožní a budou se jimi řídit při každodenním rozhodování a plnění cílů a programů. Proto

 

u k l á d á m

představiteli managementu aby:

–    se změnami politiky seznamoval vždy všechny zaměstnance, veřejnost a dodavatele a přesvědčil se, že ji pochopili,

–    zabezpečoval v rámci přezkoumání managementu návrhy na změny politiky vzhledem k aktuálním změnám v předpisové základně, řízení společnosti, chodu a zdrojích společnosti,

sobě ve funkci Výkonného ředitele pro naplnění stanovené politiky:

–           pomocí cílů a programů a každodenním řízením společnosti uskutečňovat zásady uvedené politiky a zlepšovat integrovaný systém řízení.

 

CSR